Untitled Document
   
Untitled Document
       
Untitled Document
 
 
   
งาน ม.อ. วิชาการ 2554 PSU OPEN WEEK 2011 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2554

“บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย”

 บกับหลากหลายกิจกรรมประจำปี
 วันเกษตรภาคใต้ 12-21 สิงหาคม 54
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการประกวดโครงงานรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 15 – 18 สิงหาคม 54
 นิทรรศการผลงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 15-17 สิงหาคม 54
 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 15-16 สิงหาคม 54
 การจัดแสดงผลงานวิชาการ ในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 15-17 สิงหาคม 54
 งาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 ในทุกวิทยาเขต
 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2554
 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2554
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554
 วิทยาเขตภูเก็ต  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554
 วิทยาเขตตรัง วันที่ 11-12 มกราคม 2555
 งาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2554 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ ในส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะให้ความสำคัญในการการนำเสนอประเด็นหลักของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ นวัตกรรมยางพารา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต้ การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ชายแดนใต้และพหุวัฒนธรรม

  วิทยาเขตหาดใหญ่ แบ่งการจัดเป็นสองลักษณะคือ
การจัดในคณะและหน่วยงานที่มีความพร้อม โดยกิจกรรมที่จัดจะต้องให้สื่อถึงเนื้อหาของศาสตร์ของคณะหรือหน่วยงาน นั้น
การจัดกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เช่น
  การจัดกิจกรรมของคณะที่ประสงค์จะมาร่วมจัดในส่วนกลาง การแสดงผลงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 งานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2554 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการประกวดโครงงานรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2554 ที่คณะวิทยาศาสตร์

 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

กิจกรรมการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15-17 สิงหาคม 2553

แพทยศาสตร์ (คณะ)
กิจกรรมทัวร์พิพิธภัณฑ์กายวิภาค เกษม แก้วอิ่ม
กิจกรรม Tournament ตอบคำถามชิงรางวัล
กิจกรรมตรวจสุขภาพ - วัดความดันโลหิต วัดปริมาณไขมันในร่างกาย วัด Peak Flow
บอร์ดนวัตกรรมและนิทรรศการความรู้โรคต่างๆ
กิจกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ สาธิตการทำอาหาร พร้อมชิมฟรี
กิจกรรมลดอุบัติเหตุ - เล่นเกม แจกของรางวัล สาธิตการขับขี่ปลอดภัย การตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์

ศิลปศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมด้านภาษา ภาษาอังกฤษ
15 สค. การแสดงนิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขัน Spelling quiz
16 สค.การร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ
15-17 สค. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 16 ส.ค. ร้องเพลงเดี่ยวและประสานเสียง การแสดงระบำจีน การแสดงศิลปะป้องกันตัวแบบจีน เล่านิทานภาษาจีน การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชนเผ่าต่างๆ ของจีน เกมส์สอยดาว การทำอาหารจีน การตัดกระดาษจีน ภาษามาเลเซีย 15-17 สค.
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญๆภาษาญี่ปุ่น 15 ส.ค.
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ระดับภาคใต้)ภาษาเกาหลี 15 สค. มุมอาหารเกาหลี มุมชุดประจำชาติเกาหลี มุมการละเล่นพื้นบ้านเกาหลี โครงการปั้นหรรษาพาสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ 15-16 สค.
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยงานปั้นดินเหนียว
กิจกรรมเรียนรู้อย่างมีสุขและสนุกไปกันศูนย์ฯ
นิทรรศการ "ปั้นหรรษาพาสุข" โครงการแสดงชุด คู่ขวัญวรรณคดีไทย 15 สค.

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)
โครงการบริการให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในงาน ม.อ.วิชาการ 14-17 สค.
แจกเอกสารเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
ให้คำปรึกษาและแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (ศูนย์ประชุม)
การกัดเซาะชายฝั่ง : ชุมชนกับการกัดเซาะชายฝั่งและบทบาทของป่าชายเลนในการป้องกันการกัดเซาะ
โปสเตอร์แสดงผลงาน วีดีทัศน์ เรื่อง สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน แบบจำลองแนวกันคลื่นลักษณะต่างๆ และแนวกันคลื่นด้วยป่าชายเลน การตอบคำถามและแจกของรางวัล

ทันตแพทยศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)                                                                                          นิทรรศการทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์ Table Clinic นิทรรศการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับหลังปริญญา เกมส์ และตอบปัญหาทางทันตสุขภาพ


พยาบาลศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)
โครงการนวัตกรรมและบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
นิทรรศการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกและ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของคนไทยภาคใต้ และนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการพยาบาล
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ความรู้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กและการดูแล ความรู้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ใหญ่
กิจกรรมการเล่นสำหรับเด็ก
บริการตรวจสุขภาพกาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นต้น
บริการประเมินสุขภาพจิต โดยใช้แบบประเมินต่างๆ และการให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ประชุม)
สอบแข่งขันเพื่อวัดทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยข้อสอบออนไลน์ชุด Microsoft Office 2003 และ Microsoft Office 2010 ประกอบด้วยโปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
การประกวด Animation
กิจกรรมเผยแพร่การใช้งานซอฟต์แวร์ Opensource

เศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)
นิทรรศการทางด้านเศรษฐศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 (คณะ-16 สค.)

ทรัพยากรธรรมชาติ (คณะ)
งานวันเกษตรภาคใต้ 12-21 สค.
โครงการสวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์และร่วมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 84 พรรษา
คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
ชีววิธี เพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัย
เทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตรสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
เลี้ยงแพะเนื้อเกื้อหนุนอุตสาหกรรมฮาลาล
โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมืองภาคใต้
โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ
โครงการอบรม แนวทางการผลิตผลผลิตการเกษตรให้ปลอดภัย (Agricultural Safty) 17 สค.
โครงการ ธารน้ำใจจาก ม.อ. สู่ชนบท15-16 สค.

การแพทย์แผนไทย (ศูนย์ประชุม)
โครงการบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรสด และสมุนไพรแห้งชนิดที่น่าสนใจ พร้อมข้อมูลต่างๆ
สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย การทำยาหม่อง การทำครีมมะขาม การทำชาชงสมุนไพร
โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน

วิศวกรรมศาสตร์ (คณะ)
กิจกรรมแสดงผลงาน / ชิ้นงาน (Movement) ของภาควิชาและสถานวิจัย
กิจกรรมแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกวดนวัตกรรม
กิจกรรมประกวดแข่งขันของภาควิชาและชุมนุมโรโบติกส์
บอร์ดนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
บูธกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ประชุม)
โครงการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน
บอร์ดนิทรรศการ โปสเตอร์ เผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชนและของเสียอันตราย
ประกวดบทความการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เสวนา "ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
นิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและดาวเทียมธีออส
นิทรรศการให้ความรู้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมกับโครงการพระราชดำริ การสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ดาวเทียมธีออส ตัวอย่างงานวิจัย
การแข่งขันตอบคำถาม และมอบของรางวัลโครงการศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ปัญหาและความเสื่อมโทรมของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และแสดงผลงานวิจัยชุมชน 8 โครงการ

เทคนิคการแพทย์ (ศูนย์ประชุม)
การให้บริการตรวจกรองหมู่เลือดระบบ ABO ด้วยวิธี cell grouping และแสดงนิทรรศการด้วยโปสเตอร์ ของระบบหมู่เลือด ABO และเซลล์เม็ดเลือดที่สำคัญ
เผยแพร่ความรู้ วิธีการตรวจกรองหมู่เลือด ประโยชน์และการนำไปใช้
ให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด ประโยชน์ของการรู้หมู่เลือดของตนเอง
ให้บริการตรวจกรองหมู่เลือดแก่ผู้ที่เข้าชม
กิจกรรมแสดงและสนุกกับเกมส์หมู่เลือด เกมส์การให้เลือด
ตั้งกล้องจุลทรรศน์แสดงสไลด์เม็ดเลือดที่สำคัญ
เล่นเกมส์ - ตอบคำถาม แจกรางวัล
การแสดงนิทรรศการพยาธิ แบคทีเรียและเชื้อราด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตลอดจนโปสเตอร์แสดงพยาธิแบคทีเรีย และเชื้อราที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของภาคใต้
ความรู้วิชาการของหนอนพยาธิ แบคทีเรียที่พบบ่อยและเชื้อราที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปรสิต โรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สำคัญ
ตั้งกล้องจุลทรรศน์แสดงสาธิตตัวแก่ ไข่พยาธิ แบคทีเรียและเชื้อรา
เล่นเกมส์ แจกรางวัล
การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้น โดยการแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ จัดแสดงอุปกรณ์ หรือใช้สื่อมัลติมีเดีย
นิทรรศการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด จัดทำโปสเตอร์ความรู้วิชาการ
เล่นเกมส์-ตอบคำถาม แจกรางวัล

วิทยาการจัดการ (ศูนย์ประชุม)
โครงการ BBA High School Speech Competition 2011
แข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 1
นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร IMBA
โครงการ PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 9
โครงการ Equity Investment Simulation Program Competition ครั้งที่ 3
การประชาสัมพันธ์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรีในภาคใต้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
โครงการ "รัก(ษ์) การออม"

คณะวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ประชุม)
ภาควิชาชีวเคมี
ชีวเคมีกับงานวิจัยในพืชและสัตว์น้ำ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
การใช้น้ำหมักชีวภาพ และแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปน้ำยางเพื่อใช้ในการเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
การดูดซับสีเมทิลีนบลูโดยเซรามิกเม็ดผลิตจากดินขาวระนอง
ชุดกรองน้ำจากไส้กรองเซรามิกสำหรับครัวเรือน
อุปกรณ์เผาสารทนอุณหภูมิสูง
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการฆ่าเชื้อโรค โดยการเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ และสาธิต "การทำเจลล้างมือ"
หน่วยเครื่องมือกลาง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มฟรี
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยเครื่องมือกลางหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
โปสเตอร์แนะนำคณะ ด้านบริการวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554 (คณะ)
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และการแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
การประกวด Science Show
การประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
การประกวด “หนังสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1”
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับ ม.ปลาย
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ลวงโลก กับชีวิตคนไทย” โดยผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
การแข่งขันการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ศูนย์ประชุม)   วิถีชีวิตแต่ก่อน "ของเรา...ยังมาแต่แรก"
การจัดกิจกรรมอาหารการกิน
ศิลปะและหัตถกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน

นิติศาสตร์ (คณะ)
แข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิทรรศการด้านกฏหมาย นิทรรศการศาลจำลอง นิทรรศการจากสถาบันกฏหมายในจังหวัดสงขลา

อุตสาหกรรมเกษตร (คณะ)
นิทรรศการวิชาการแสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและของศูนย์ส่งออกฯ สถานวิจัยต่าง ๆ
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินประดิษฐ์
การประกวดเขียนเรียงความและการวาดภาพศิลปแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
Open House

คณะเภสัชศาสตร์ (ศูนย์ประชุม) บอร์ดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ศูนย์ประชุม)
นิทรรศการแนะนำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการของนักวิจัย/ผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
การเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัลโดยชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ประชุม) จัดนิทรรศการ 7 ด้าน ของเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภารกิจวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน
สถาบันสันติศึกษา (ศูนย์ประชุม) นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
กองกิจการนักศึกษา (ศูนย์ประชุม)
กิจกรรมของชมรมนักศึกษานานาชาติ
นิทรรศการกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่39

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (สำนัก)
นิทรรศการด้านพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์
จัดฉายภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับพระคุณพ่อ
จัดบู๊ทหนังสือที่บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าสำนักฯ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 (15-16 ส.ค.)
……………………………………….

 

 วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (ศูนย์ประชุม)
นิทรรศการ "ร้อยเรื่องราวชุมชน วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน" 15-17 สค.54
นิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิต วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำหน่ายหนังสือเรื่อง ร้อยเรื่องราวชุมชน วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
……………………………………….

 

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 24-26 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดงาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554” ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 ณ อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม (อาคารตัวยู) และอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โดยเน้นศักยภาพและบทบาททางวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ เผยแพร่ ถ่ายทอดไปสู่สาธารณชน พร้อมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามารู้จักกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้มากยิ่งขึ้น

จะมีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อน พลังงานสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ยางพารา การแปรรูปชีวภาพ การส่งเสริมธุรกิจชุมชน กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษา การประกวด แข่งขัน ตอบปัญหาทางวิชาการ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และ การบรรยายพิเศษ

……………………………………….

 

 วิทยาเขตภูเก็ต 16-18 พฤศจิกายน 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2554 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 โดยแบ่งรูปแบบการทำกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนคือ
การแข่งขันมินิมาราธอน ครั้งที่ 8
การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ใน 4 กลุ่มสาขา คือ การบริการการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการในระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานการวิจัยโดยโปสเตอร์ นิทรรศการทางวิชาการ
กิจกรรมวิชาการของแต่ละคณะ
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษ นิทรรศการผลงานวิจัย การแข่งขัน Science and Computer Technology Contest การอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ นิทรรศการของศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติอันดามัน และ หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า

 คณะการบริการและการท่องเที่ยว การบรรยายพิเศษ “ฮวงจุ้ยในที่ทำงาน” แข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว TRM’s Got Talent อบรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย Internship Fair อบรมเทคนิคการพับผ้าเช็ดตัวสำหรับโรงแรม การทำเบเกอรี่เบื้องต้น อาหารว่างไทย สัมมนา “แนวโน้มธุรกิจสปาในอนาคต” “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน”

 คณะวิเทศศึกษา การบรรยายพิเศษ “translation and Interpreting” Forum Discussion (นักแปลและล่าม) บรรยาย”อนาคตของจีน กับการเรียนภาษาจีน” นิทรรศการหนังสือแปล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแปลและการเป็นล่าม หลักสูตรเกาหลีศึกษาและวิเทศธุรกิจเกาหลี

 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต การบรรยาย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Update ล่าสุด : 2011-07-26
   
Untitled Document